ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Α) ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Στην Κοσμητεία, ως όργανο διοίκησης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 • η γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής, των Τμημάτων της και των προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, ο προγραμματισμός και τη στρατηγική της πορείας και ανάπτυξής της στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και ο τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων της.
 • ο προγραμματισμός και η επεξεργασία των εισηγήσεων Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και η υποβολή των σχετικών προτάσεων στη Σύγκλητο.
 • η κατανομή των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
 • η εισήγηση για τη διεξαγωγή και ο συντονισμός των κοινών μαθημάτων των Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής, κατόπιν εισήγησης των οικείων Τμημάτων.
 • η διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή.
 • η οργάνωση και ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
 • η υποβολή προτάσεων στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.
 • η λήψη πρωτοβουλίας ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.
 • η λήψη απόφασης για προσωπικές, επιστημονικές και άδειες άνευ αποδοχών των μελών ΔΕΠ της Σχολής.
 • Την παροχή σχετικής άδειας καθηγητών για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • η λήψη απόφασης ένταξης μελών ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 • η διοργάνωση των εκδηλώσεων της Σχολής.
 • η υποβολή για έγκριση στη Σύγκλητο της κατάρτισης και επικαιροποίησης των Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.

 

Β)  ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Στον Κοσμήτορα ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 • η σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής και της Κοσμητείας
 • η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης
 • ο ορισμός ως εισηγητή των θεμάτων, μέλους της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας αντίστοιχα
 • η προεδρία των εργασιών τους και η εισήγηση των θεμάτων για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας
 • η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας
 • η επίβλεψη της εφαρμογής των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων
 • η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού
 • προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας
 • η συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
 • η συμμετοχή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 32. Του Ν. 4485/2017
 • η σύνταξη ετήσιας έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.