ΟΡΓΑΝΑ


Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. συγκροτείται από τα Τμήματα της Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Τα συγκεκριμένα Τμήματα καλύπτουν μία επιστημονική ενότητα στο χώρο της υγείας, για τα οποία η Σ.Ε.Υ. επιδιώκει την εξασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης, της μεταξύ τους επικοινωνίας και του συντονισμού της διδασκαλίας και της έρευνας.

Ρόλος της  Σ.Ε.Υ. είναι η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργίας των Τμημάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς λειτουργίας τους.

Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.

Α) Γενική Συνέλευση

Απαρτίζεται από:
α) τον Κοσμήτορα

β) τα μέλη  ΔΕΠ της Σχολής

γ) δύο εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία  από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής με τους αναπληρωτές τους και

δ) εκπρόσωπους φοιτητών, σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α) και β) από τις κατηγορίες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

Δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι φοιτητών.

Β) Κοσμητεία

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/τ. Α’/2.3.2018), άρθρο 19, παρ. 6, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δύο (2) Τμήματα και η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

α) Κοσμήτορας της Σχολής: Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη, Καθηγήτρια Ιατρικής.

β) Προέδροι των δύο (2) Τμημάτων:

 • Ιατρικής

Καθηγητής κ. Μιχαήλ Πιτιακούδης, με διετή θητεία από 01-09-2020

 • Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Χλίχλια , με διετή θητεία από 01-09-2020

γ)  Διευθυντές Τομέων Τμήματος Ιατρικής

 • Τομέας Χειρουργικής

Καθηγητής κ. Χρήστος Καλαϊτζής

 • Τομέας Γενικής Παθολογίας

Καθηγητής κ. Ιωάννης Κοτσιανίδης

 • Τομέας Μορφολογικός – Κλινικοεργαστηριακός

Καθηγητής κ. Αθανάσιος Ζησιμόπουλος

 • Τομέας Λειτουργικός – Κλινικοεργαστηριακός

Καθηγητής κ. Ιωάννης Τέντες

 • Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας

Καθηγητής κ. Δημήτριος Τζιακάς

 • Τομέας Νευρολογίας, Ψυχιατρικής &  Αισθητηρίων Οργάνων

Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαδικόλιας

δ)  Εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

 1. Καθηγητής κ. Ιωάννης Τοκατλίδης
 2. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Γλυκός
 3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Βασιλική Φαδούλογλου

ε) Εκπρόσωποι ανά κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Παπαχρήστου Φωτεινή, εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
 2. Ταρσούδης Γεώργιος, εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.

στ) εκπρόσωποι φοιτητών: δεν έχουν ορισθεί

 

Γ) Κοσμήτορας

Χρέη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας εκτελεί από 01/09/2021 με τριετή θητεία,

η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής κα Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη.