Σχολή Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ.-Συγκρότηση Κοσμητείας


Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ-Συγκρότηση Κοσμητείας

 

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ συγκροτείται από το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τα συγκεκριμένα Τμήματα καλύπτουν μία επιστημονική ενότητα στο χώρο της υγείας, για τα οποία η ΣΕΥ επιδιώκει την εξασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης, της μεταξύ τους επικοινωνίας και του συντονισμού της διδασκαλίας και της έρευνας.

Ρόλος της ΣΕΥ είναι η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργίας των Τμημάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το Ν. 4485 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/Α/02.03.2018), άρθρο 19, παρ. 6, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δύο (2) Τμήματα (Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής) και η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι η ακόλουθη:

α) Κοσμήτορας της Σχολής:

Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης.

β) Πρόεδροι των δύο (2) Τμημάτων:

Τμήμα Ιατρικής:

– Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαδικόλιας

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής:

– Καθηγητής κ. Ιωάννης Τοκατλίδης

γ) Διευθυντές Τομέων Τμήματος Ιατρικής:

Τομέας Χειρουργικής:

– Καθηγητής κ. Αναστάσιος Καραγιαννάκης

Τομέας Γενικής Παθολογίας:

– Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σκένδρος,

Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας:

– Καθηγητής κ. Δημήτριος Στάκος,

Τομέας Μορφολογικός – Κλινικοεργαστηριακός:

– Καθηγήτρια κ. Μαρία Λαμπροπούλου,

Τομέας Λειτουργικός – Κλινικοεργαστηριακός:

– Καθηγητής κ. Ιωάννης Τέντες και

Τομέας Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων:

– Καθηγητής κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος.

δ) Εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής:

– Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Χλίχλια,

– Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Γλυκός και

– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βασιλική Φαδούλογλου.

ε) Εκπρόσωποι ανά κατηγορία ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ:

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ κ. Αθανάσιος Τσελεμπόνης και

Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ κ. Ανέστης Παπαδούδης.

στ) Εκπρόσωποι φοιτητών:

Εκπρόσωποι των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας, οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών. Εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης για το χρονικό διάστημα από 02.08.2023 έως 31.08.2024 (ΦΕΚ 774/ΥΟΔΔ/02.08.2023).