Έργο-Μήνυμα Κοσμήτορα


Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία,  την αναβάθμιση της πρόληψης και της θεραπείας των ανθρωπίνων νοσημάτων, καθώς  και την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Η Κοσμητεία της ΣΕΥ συνιστά συλλογικό όργανο και διοικητικό θεσμό, με σκοπό τον συντονισμό του ευρύτερου έργου των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή.  Οι στόχοι που θεσπίζει η Κοσμητεία, πέραν της διενέργειας του συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, εκτείνονται:

  • στη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της
  • στην εδραίωση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών  για την εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας
  • στην εξεύρεση και διαχείριση οικονομικών πόρων για την αναβάθμιση και συντήρηση τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεών της όσο και του επιστημονικού εξοπλισμού
  • στην προσέλκυση νέων επιστημόνων
  • στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) που συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών και στην άριστη κατάρτιση νέων επιστημόνων
  • στην υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής έρευνας εστιάζοντας στην ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογίας με στόχο την επιστημονική ανταγωνιστικότητά της διεθνώς.

 

Η Κοσμήτορας της Σχολής
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη
Καθηγήτρια Ιατρικής